• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2010
UBND QUẬN 12
Số: 14/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Thể dục thể thao cấp quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 1198/1998/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Thể dục thể thao quận 12;
Theo đề nghị của Giám Đốc Trung tâm Thể dục thể thao và của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-NV ngày 13 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 2002 Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Hổ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.