• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/09/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/CT-UBND-QS

Quận 12, ngày 22 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ; CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2011

Trong năm 2010, quận 12 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp quận và phường về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số mặt công tác còn hạn chế như đăng ký, quản lý thực lực nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; Quân nhân dự bị, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, đăng ký bổ sung, chuyển đi, chuyển đến lực lượng dự bị động viên. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 11 phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) Ban Chỉ huy Quân sự quận (BCHQS) hướng dẫn cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự 11 phường về quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân trong độ tuổi 17 đúng luật định. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự chọn lực lượng cán bộ trẻ đạt tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng để bổ sung nguồn cho quân đội. Phối hợp chặt chẽ với Công an tổ chức phúc tra rà soát, đăng ký, nắm chắc danh sách, số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có hộ khẩu tại địa phương, quân nhân dự bị - phương tiện kỹ thuật được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên. Không để sai sót trong quản lý và phải thường xuyên cập nhật những thông tin, di biến động của thanh niên, quân nhân dự bị - phương tiện kỹ thuật. Đồng thời có kế hoạch phối hợp, hướng dẫn các Ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục trong nhân dân ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để mọi người dân (nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ) hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

2. Giao Trưởng Công an quận chỉ đạo Công an 11 phường phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự phường thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, công tác đăng ký, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức, quản lý nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên và chịu trách nhiệm về xác minh lý lịch chính trị của gia đình và đạo đức của thanh niên. Đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và quân nhân dự bị không chấp hành lệnh gọi huấn luyện – kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo Nghị định 151/CP của Chính phủ quy định.

3. Phòng Tư pháp phối hợp với BCHQS quận, Công an quận rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự (được sửa đổi), các Nghị định có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.

4. Phòng Y tế quận phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự và Bệnh viện quận củng cố, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận và có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn cho các thành viên trong Hội đồng và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận, Trưởng Trạm Y tế 11 phường về các tiêu chuẩn sức khỏe theo Thông tư số 14/2006/TTLB-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra và khám sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, dự thi tuyển sinh quân sự và thanh niên thuộc diện điều động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chị trách nhiệm về mặt sức khỏe trước khi thông qua Hội đồng NVQS quận.

5. Phòng Văn hóa thông tin quận chỉ đạo văn hóa thông tin của 11 phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội để phục vụ tốt cho công tác đăng ký, khám tuyển và giao quân; phối hợp với cơ quan Quân sự tổ chức trang trí điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ cho công tác phúc tra, đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, công tác động viên và giải quyết đầy đủ các chế độ , chính sách theo quy định, đảm bảo cho quân nhân dự bị an tâm tham gia huấn luyện – kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Quận đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Lao động thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS quận nắm chắc tình hình hoàn cảnh gia đình, tư tưởng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị để tham mưu kịp thời cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận trong công tác xét duyệt chính sách, gọi quân nhân dự bị tham gia tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tuyên truyền vận động và giáo dục cho thanh niên, quân nhân dự bị nhận thức sâu sắc Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, tình nguyện đăng ký dự thi tuyển vào các trường quân đội. Chấp hành nghiêm lệnh gọi đăng ký, lệnh điều động khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Đối với Quận đoàn tổ chức kết nạp đoàn cho thanh niên trúng tuyển NVQS, chuẩn bị nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển đảng; phối hợp với BCHQS quận tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ Quận 12 tiếp bước cha anh lên đường giữ nước” và họp mặt thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương.

8. Phòng Giáo dục phối hợp với các Ban CHQS quận tổ chức phúc tra, kiểm tra số thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ có trình độ học vấn từ lớp 7 trở xuống, để tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân – Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, phường xét tuyển và gọi công dân nhập ngũ được chính xác.

9. Ủy ban nhân dân 11 phường củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định; tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, không đào ngũ, bỏ ngũ, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2011. Mỗi phường tuyển chọn 01 đảng viên trẻ nhập ngũ (có thời gian sinh hoạt Đảng từ 06 tháng trở lên).

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện qui chế dân chủ trong bình cử công khai ở địa phương, phân công các thành viên trong Hội đồng phối hợp với BCHQS phường tổ chức xuống từng khu phố, tổ dân phố, đến từng nhà để tìm hiểu, nắm bắt tình hình tư tưởng và hoàn cảnh của từng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân dự bị có lệnh gọi tập trung huấn luyện – kiểm tra sẵn sàng chiến đấu để kịp thời động viên và giúp đỡ anh em an tâm, tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện – kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời những gia đình có con em đang tại ngũ gặp khó khăn, để quân nhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và công tác gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2011 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.