• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/2018
UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Số: 03/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huyện Nhà Bè, ngày 14 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND">05/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện;

Căn cứ Thông báo nội dung kết luận của Thành viên Ủy ban nhân dân Huyện tại cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè, Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 545/TTr-PNV ngày 09 tháng 10 năm 2018) và ý kiến thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp Huyện Nhà Bè tại Báo cáo số 52/BC-TP ngày 02 tháng 10 năm 2018).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Nhà Bè.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 138/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Nhà Bè.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lưu

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.