• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 28/01/2013
BỘ Y TẾ
Số: 50/2008/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

 Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em là vụ chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản bao gồm các nội dung: sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ em, nam học, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản người cao tuổi; dịch vụ kỹ thuật lâm sàng các biện pháp tránh thai, phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, phá thai an toàn, xác định lại giới tính, sinh con theo phương pháp khoa học trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực sức khỏe sinh sản được phân công, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về sức khỏe sinh sản trình cấp có thẩm quyền công bố; xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản người cao tuổi và các dịch vụ kỹ thuật lâm sàng các biện pháp tránh thai, phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, phá thai an toàn, xác định lại giới tính, sinh con theo phương pháp khoa học.

3. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ - trẻ em trong phạm vi cả nước.

4. Chủ trì xây dựng nội dung và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tư vấn chuyên môn, truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn cho cán bộ, viên chức y tế về quy trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tham gia đào tạo lại, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức, nhân viên y tế và các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các quy chế chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

7. Làm đầu mối thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định cho phép các cơ sở y tế được thực hiện các can thiệp y tế để xác định lại giới tính và công nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật sinh con theo phương pháp khoa học (thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo) theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động.

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng của Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Triệu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.