• Quyết định 57/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

  04/10/2017

  16/10/2017

 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể cho vay ñối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình định

  28/09/2017

  09/10/2017

 • Quyết định 55/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

  21/09/2017

  02/10/2017

 • Quyết định 54/2017/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

  21/09/2017

  01/10/2017

 • Quyết định 52/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất, mức giao đất ở cho hộ gia đình để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

  15/09/2017

  26/09/2017

 • Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

  15/09/2017

  01/10/2017

 • Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

  08/09/2017

  18/09/2017

 • Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định

  05/09/2017

  15/09/2017

 • Quyết định 48/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/08/2017

  19/08/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.