• Quyết định 16/2021/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2023

  05/05/2021

  15/05/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/04/2021

  19/04/2021

 • Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

  Về việc Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định

  08/04/2021

  15/04/2021

 • Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/04/2021

  19/04/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Quy định phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/04/2021

  01/05/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định

  02/04/2021

  15/04/2021

 • Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

  31/03/2021

  31/03/2021

 • Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  25/03/2021

  05/04/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/03/2021

  01/04/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.