• Quyết định 62/2017/QĐ-UBND

  Quy định khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

  20/11/2017

  01/12/2017

 • Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gian hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  14/11/2017

  24/11/2017

 • Quyết định 60/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/11/2017

  20/11/2017

 • Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/10/2017

  29/10/2017

 • Quyết định 58/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/10/2017

  25/10/2017

 • Quyết định 57/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

  04/10/2017

  16/10/2017

 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể cho vay ñối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình định

  28/09/2017

  09/10/2017

 • Quyết định 55/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

  21/09/2017

  02/10/2017

 • Quyết định 54/2017/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

  21/09/2017

  01/10/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.