• Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

  08/12/2017

  18/12/2017

 • Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND

  Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

  08/12/2017

  18/12/2017

 • Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND

  Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 106/2017/NQ-HĐND

  Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

  08/12/2017

  ...

 • Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 95/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  08/12/2017

  18/12/2017

 • Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND

  Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/12/2017

  01/01/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.