• Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển tác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018-2020

  17/01/2018

  01/02/2018

 • Quyết định 84/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 83/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 82/2017/QĐ-UBND

  Điều chỉnh, bổ sung chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

  22/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 81/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 80/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 79/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 74/2017/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  18/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 73/2017/QĐ-UBND

  Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

  18/12/2017

  01/01/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.