• Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  27/06/2022

  08/07/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

  20/06/2022

  05/07/2022

 • Quyết định 29/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định

  15/06/2022

  27/06/2022

 • Quyết định 28/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Bình Định

  15/06/2022

  27/06/2022

 • Quyết định 27/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 15/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Định

  13/06/2022

  13/06/2022

 • Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định

  06/06/2022

  20/06/2022

 • Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  31/05/2022

  15/06/2022

 • Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

  Bổ sung danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá tại Phụ lục II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

  26/05/2022

  06/06/2022

 • Quyết định 23/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/05/2022

  01/06/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.