• Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

  02/05/2018

  15/05/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  12/04/2018

  01/05/2018

 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

  Quy định bổ sung thời hạn, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định

  02/04/2018

  12/04/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định

  29/03/2018

  10/04/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

  26/03/2018

  04/04/2018

 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  20/03/2018

  02/04/2018

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định

  28/02/2018

  10/03/2018

 • Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh

  12/02/2018

  22/02/2018

 • Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  09/02/2018

  20/02/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.