• Quyết định 23/2020/QĐ-TTg

  Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020

  14/08/2020

  01/10/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-TTg

  Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

  10/08/2020

  10/08/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-TTg

  Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

  15/05/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-TTg

  Về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

  30/03/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 38/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  31/12/2019

  20/02/2020

 • Quyết định 37/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

  27/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 36/2019/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

  25/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

  Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

  19/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 28/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  16/09/2019

  01/11/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-TTg

  Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

  27/06/2019

  01/09/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.