• Thông tư 48/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

  08/08/2019

  10/10/2019

 • Thông tư 50/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ

  08/08/2019

  01/10/2019

 • Thông tư 49/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  08/08/2019

  23/09/2019

 • Thông tư 44/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kể toán

  19/07/2019

  01/01/2020

 • Nghị định 63/2019/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

  11/07/2019

  01/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2019/QĐ-TTg

  Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

  27/06/2019

  01/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 57/2019/NĐ-CP

  Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

  26/06/2019

  26/06/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-TTg

  Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

  26/06/2019

  26/06/2019

 • Luật 38/2019/QH14

  Luật Quản lý thuế

  13/06/2019

  01/07/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.