• Nghị định 137/2021/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

  31/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị định 128/2021/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  30/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị định 121/2021/NĐ-CP

  Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  27/12/2021

  12/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 121/2021/TT-BTC

  Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19

  24/12/2021

  24/12/2021

 • Thông tư 120/2021/TT-BTC

  Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

  24/12/2021

  01/01/2022

 • Thông tư 119/2021/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  23/12/2021

  15/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 117/2021/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

  22/12/2021

  10/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 116/2021/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

  22/12/2021

  05/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 114/2021/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

  17/12/2021

  01/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.