• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 19/01/2005
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 32/2001/TTLT/BTCCBCP-UBQGDSKHHGĐ-UBBVCSTEVN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/06/2001 Văn bản được ban hành 32/2001/TTLT/BTCCBCP-UBQGDSKHHGĐ-UBBVCSTEVN
06/06/2001 Văn bản có hiệu lực 32/2001/TTLT/BTCCBCP-UBQGDSKHHGĐ-UBBVCSTEVN
19/01/2005 Văn bản hết hiệu lực 32/2001/TTLT/BTCCBCP-UBQGDSKHHGĐ-UBBVCSTEVN
19/01/2005 Bị thay thế 02/2004/TTLT/UBDSGĐTE-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.