• Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 90/2018/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 85/2018/NQ-HĐND

  Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 91/2018/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND

  Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND

  Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.