• Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 91/2018/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND

  Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  12/07/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND

  Quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND

  Thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

  07/12/2017

  17/12/2017

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND

  Bãi bỏ khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

  07/12/2017

  17/12/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.