• Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

  Về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/09/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng đầu, Cấp phó người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3231/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

  21/08/2019

  06/09/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về "một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  15/08/2019

  25/08/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/08/2019

  23/08/2019

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

  07/08/2019

  20/08/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đẩt, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố Hải Phòng năm 2019

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trường phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  26/07/2019

  10/08/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.