• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 28/08/2017
Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu 15/2014/TT-BTTTT Ngày ban hành 17/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1019+1020 Ngày đăng công báo 30/11/2014
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Công nghệ thông tin,điện tử
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Theo Quyết định số 1421/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Theo nội dung được Chính phủ giao trong Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành một số Thông tư (bao gồm Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 về cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính; Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in; Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 về hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng; Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in) nhằm phù hợp với tinh thần của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. - Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT không còn phù hợp với Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và không còn áp dụng trên thực tế. Ngày hết hiệu lực 28/08/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.