• Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  04/05/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  07/04/2020

  20/04/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá quan trắc môi trường và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  31/03/2020

  15/04/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  31/03/2020

  15/04/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/03/2020

  23/03/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu

  11/03/2020

  21/03/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

  02/03/2020

  15/03/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất

  26/02/2020

  09/03/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  26/02/2020

  09/03/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  31/01/2020

  14/02/2020

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.