• Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND

  Bãi bỏ khoản 3, mục 4 Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

  bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

  Quy định hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và ban công tác mặt trận khu dân cư thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 06/2018/nQ-HĐND

  Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.