This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/laichau/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26458&Keyword="> [Toàn văn]

 • Thông tư 63/2011/TT-BTC Quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2011/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 21/2011/QĐ-TTg Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 35/2011/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2011/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 216/2010/TT-BTC Về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 194/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 205/2010/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 180/2010/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 176/2010/TT-BTC Hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 186/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức,cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 175/2010/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 128/2010/TT-BTC Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phân bón và thuốc trừ sâu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 106/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 165/2010/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 118/2010/TT-BTC Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 105/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế tài nguyên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 100/2010/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 99/2010/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 94/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 92/2010/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 71/2010/TT-BTC Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 68/2010/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 66/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 49/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 74/2010/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2010/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 39/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTG ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2010/TT-BTC Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 84/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2010/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 116/2008/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 222/2009/TT-BTC Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 197/2009/TT-BTC Bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 193/2009/TT-BTC Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 205/2009/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 176/2009/TT-BTC Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 115/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 85/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 59/2007/TT-BTC Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 68/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 121/2007/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 78/2007/QĐ-BTC Ban hành quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 107/2007/QĐ-BTC Về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 61/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăngtheo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 129/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 130/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 123/2008/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 77/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2009/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 128/2008/TT-BTC Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 18/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 26/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2009/TT-BTC Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 45/2009/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 83/2009/TT-BTC Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2012

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 57/2009/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 64/2009/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 85/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTG ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 124/2009/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 136/2009/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 157/2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (2)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (4)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.