• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2018
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 09/2015/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 23 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện

 thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; lập, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 301/TTr-TNMT ngày 20 tháng 4 năm 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; lập, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013 (trừ các dự án phải thu hồi đất liên quan từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên).

Điều 2.

1. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng năm (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6. Báo cáo hàng năm, gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý hoặc chỉ đạo các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi khi chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án (Chủ đầu tư dự án chỉ được thực hiện dự án sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao đất sạch ngoài thực địa).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Khoản 4 Điều 7 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vương Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.