• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2016
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 03/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 15 tháng 2 năm 2016

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế

ban hành theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn,

bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

“2. Mỗi Tổ dân phố có Tổ trưởng, 01 Tổ phó Tổ dân phố và các tổ chức tự quản khác của Tổ dân phố. Trường hợp Tổ dân phố có trên 600 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 01 Tổ phó Tổ dân phố”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Ngọc An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.