• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2018
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 11/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp theo Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệc lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Tống Thanh Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.