• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2007
QUỐC HỘI
Số: 02/2007/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 2 tháng 8 năm 2007
NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm
các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ
______________________________
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 84 Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 3 Luật Tổ chức Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT NGHỊ:
Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông bà có tên sau đây:
CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:
1. Ông Hoàng Trung Hải
2. Ông Nguyễn Sinh Hùng
3. Ông Phạm Gia Khiêm
4. Ông Nguyễn Thiện Nhân
5. Ông Trương Vĩnh Trọng.
CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ:
1. Bộ trưởng Quốc phòng
Ông Phùng Quang Thanh
2. Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Lê Hồng Anh
3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ông Phạm Gia Khiêm
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ông Trần Văn Tuấn
5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ông Hà Hùng Cường
6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Võ Hồng Phúc
7. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ông Vũ Văn Ninh
8. Bộ trưởng Bộ Công thương
Ông Vũ Huy Hoàng
9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ông Cao Đức Phát
10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ông Hồ Nghĩa Dũng
11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Nguyễn Hồng Quân
12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Phạm Khôi Nguyên
13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Lê Doãn Hợp
14. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
15. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông Hoàng Tuấn Anh
16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Hoàng Văn Phong
17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Nguyễn Thiện Nhân
18. Bộ trưởng Bộ Y tế
Ông Nguyễn Quốc Triệu
19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ông Giàng Seo Phử
20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Giàu
21. Tổng Thanh tra Chính phủ
Ông Trần Văn Truyền
22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Ông Nguyễn Xuân Phúc.
Nghị quyết này đã được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.