• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 210/2006/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển

bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2005/QH11 ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 543/UBTVQH11 ngày 31 tháng 07 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Các tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương; dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối tổng mức chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định này;

- Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện có, số đơn vị hành chính miền núi; vùng cao, hải đảo; biên giới gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 9 năm 2006. Thông báo định kỳ 6 tháng 1 lần về số huyện, xã được thành lập mới hoặc chia tách cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về dân số, số người dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2006 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 9 năm 2006;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm cung cấp số liệu về tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước trong tháng 9 năm 2006.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển kèm theo Quyết định này, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương xây dựng các nguyên tắc tiêu chí phân bổ chi đầu tư phát triển cho ngành, các cấp của địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.