• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2011
QUỐC HỘI
Số: 04/2011/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 3 tháng 8 năm 2011

 NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ,

các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

____________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Điều 84 Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 3 Luật tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-QH13 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII;

Căn cứ Tờ trình số 40/TTr-TTg ngày 2/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ ngày 3/8/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

1. Ông Hoàng Trung Hải

2. Ông Nguyễn Thiện Nhân

3. Ông Nguyễn Xuân Phúc

4. Ông Vũ Văn Ninh

II. BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phùng Quang Thanh

2. Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Trần Đại Quang

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Bình Minh

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Thái Bình

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Hà Hùng Cường

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Bùi Quang Vinh

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Vương Đình Huệ

8. Bộ trưởng Bộ Công thương

Ông Vũ Huy Hoàng

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Cao Đức Phát

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Đinh La Thăng

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Trịnh Đình Dũng

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Minh Quang

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Bắc Son

14. Bộ trưởng Bộ Lao động–Thương binh  và Xã hội

Bà Phạm Thị Hải Chuyền

15. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Hoàng Tuấn Anh

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Quân

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Phạm Vũ Luận

18. Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Ông Giàng Seo Phử

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình

21. Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Huỳnh Phong Tranh

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ

Ông Vũ Đức Đam

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 3 tháng 8 năm 2011./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.