• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2014
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 22/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 6 tháng 1 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP.

- Tên tiếng Anh: Civil Engineering Construction Corporation No 6 - Joint Stock Company.

- Tên viết tắt: CIENCO6.

- Trụ sở chính: Số 127 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.3510.1863.                   Fax: 08.3510.1858.

- Email: cienco6@cienco6.vn                Website: www.cienco6.vn

2. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 60.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 30.600.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 353.800 cổ phần, chiếm 0,59% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 322.100 cổ phần, chiếm 0,54% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 28.724.100 cổ phần, chiếm 47,87% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

7. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

8. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 418 người;

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 389 người;

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

9. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP; chỉ đạo người đại diện tiếp tục bán bớt phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, Nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ khi điều kiện thị trường thuận lợi. Trước năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.