• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 30/2013/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007

của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức

quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ

______________________
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ như sau:

“2. Hưởng sinh hoạt phí mức 180.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các doanh nghiệp được phép thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.