• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2010
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 03/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 5 tháng 4 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

___________________________

Trong những năm qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng b­ước đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, còn tình trạng văn bản chưa đúng hình thức, kỹ thuật soạn thảo, văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chưa đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi chưa cao; công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc phát hiện và xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản QPPL; thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản; chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát văn bản; còn né tránh, nể nang trong việc xử lý văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật và người có thẩm quyền ban hành văn bản trái pháp luật.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật; UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL; rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

Nghiêm túc thực hiện Chương trình, Kế hoạch ban hành văn bản QPPL hàng năm của HĐND, UBND, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn.

Tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL. Tất cả các văn bản QPPL của HĐND tỉnh (do UBND tỉnh trình), văn bản QPPL của UBND tỉnh, văn bản QPPL của UBND cấp huyện đều phải được gửi tới cơ quan Tư pháp để thẩm định. Đối với văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã cần có ý kiến tham gia của công chức Tư pháp - Hộ tịch trước khi ban hành.

Các cơ quan tham mưu cho HĐND, UBND các cấp ban hành văn bản QPPL cần phải quy định cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu; không tham mưu ban hành văn bản của UBND lặp lại nội dung văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên đã quy định.

Cơ quan tư pháp các cấp thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản của HĐND và UBND cấp mình; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản của HĐND và UBND cấp dưới, kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo để kiến nghị xử lý.

Các sở, ngành ở tỉnh, các phòng ban chuyên môn thuộc HĐND, UBND các huyện, thị xã chủ động và thường xuyên tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

Củng cố tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế theo quy định của pháp luật hiện hành; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ pháp chế tham gia vào quá trình xây dựng văn bản QPPL.

Tất cả các dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh soạn thảo phải có sự tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến của cán bộ, công chức  pháp chế của cơ quan.

3. HĐND, UBND cấp huyện:

Xây dựng và củng cố, kiện toàn, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản QPPL ở các phòng ban thuộc HĐND và UBND và các xã, phường, thị trấn; đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng và ban hành văn bản ở địa phương;

4. Đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

- Kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh và Quyết  định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp.

- Kinh phí cho công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh và cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh  nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lò Văn Giàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.