• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2009
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 05/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 24 tháng 7 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 trả lương qua tài khoản

cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo

Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

____________________________

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước" (Chỉ thị 20) đây là một chủ trương đúng đắn phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước, người hưởng lương thông qua việc nhận lương qua tài khoản đã được tiếp cận với công nghệ thanh toán hiện đại và làm quen với nhiều dịch vụ tiện ích thanh toán mới, đặc biệt là việc tiết kiệm được rất nhiều chi phí xã hội trong việc in ấn, vận chuyển, đóng bó, kiểm chọn tiền mặt. Mặt khác khách hàng cất trữ, sử dụng, thanh toán bằng tiền mặt tiềm ẩn rủi ro lớn, không an toàn thậm chí còn nguy hiểm cả đến tính mạng con người, có lúc có nơi đã nảy sinh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Do đó, thanh toán lương qua tài khoản đã nhận được sự hưởng ứng đồng thuận cao của các cấp, các ngành. Kết quả triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản trên địa bàn thị xã Lai Châu giai đoạn 1 là khả quan. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 20 còn một số hạn chế, như: khả năng cung ứng dịch vụ còn thiếu, chất lượng dịch vụ máy giao dịch tự động có lúc, có nơi trục trặc kỹ thuật, hết tiền, đường truyền gặp sự cố, mất điện, chưa triển khai đến đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước là công an, bộ đội, thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ đến người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước… Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở giai đoạn 1, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản ở giai đoạn 2 và tiếp tục mở rộng đến đối tượng Công an, Bộ đội nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện tốt những nội dung sau:

1.  NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị 20 trên địa bàn, chủ động  phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục triển khai Chỉ thị 20; Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo Lai Châu và các cơ quan có chức năng truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thống đốc NHNN. Đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCUDVTT) trang bị máy giao dịch tự động (ATM), các điểm chấp nhận thẻ thanh toán (POS) đến các huyện, thị trong tỉnh để phục vụ khách hàng.

2.  Sở điện lực, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện hỗ trợ các TCCUDVTT, ưu tiên cung cấp điện và đảm bảo đường truyền mạng máy giao dịch tự động thông suốt, giảm thiểu tối đa các sự cố do mất điện, trục trặc mạng viễn thông.

3.  Các Ngân hàng thương mại (TCCUDVTT) tăng cường phối hợp với cơ quan công an, các lực lượng dân phòng và tự vệ các cơ quan đơn vị nơi đặt máy ATM và các máy chấp nhận thẻ khác triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn tài sản Nhà nước, khách hàng.

4. UBND các huyện, thị chỉ đạo các TCCUDVTT, Kho bạc nhà nước trên địa bàn tham mưu tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; Bố trí địa điểm thuận tiện, an toàn cho các TCCUDVTT đặt máy ATM hoặc các máy chấp nhận thẻ khác.

5. Các TCCUDVTT trên địa bàn tỉnh:

- Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương huyện, thị từ khâu tuyên truyền, triển khai, thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả việc thanh toán lương qua tài khoản theo đúng tinh thần Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác báo cáo với địa phương, NHNN chi nhánh tỉnh và cấp trên theo hệ thống dọc.

-Tiếp nhận và xử lý kịp thời chứng từ chuyển lương vào tài khoản do Kho bạc Nhà nước cùng cấp chuyển sang ngân hàng; rà soát, kiểm tra đảm bảo khớp đúng nội dung các hợp đồng đã ký với các đơn vị trả lương qua tài khoản.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc thanh toán lương qua tài khoản đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. Đặc biệt là việc trang bị thêm máy ATM hoặc các máy chấp nhận thẻ khác đến các huyện còn lại để mọi đối tượng khách hàng đều được tham gia, nâng cao chất lượng dịch vụ tiện ích, khắc phục triệt để tồn tại ở giai đoạn 1.

6.  Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các đối tượng khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Lai Châu và địa bàn thị trấn các huyện đã đặt máy giao dịch tự động ATM tiếp tục thực hiện trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20 và công văn số 1102/UBND-TH ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh.

- Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2009 các đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân và lao động theo hợp đồng lao động thuộc lực lượng vũ trang thuộc Bộ quốc phòng và Bộ công an (Trừ các lực lượng thuộc danh mục Mật, Tuyệt mật và Tối mật theo quy định của danh mục bí mật quốc gia và đối tượng công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới) trên địa bàn tỉnh Lai Châu nơi đã đặt máy ATM đều phải thanh toán lương và phụ cấp lương qua tài khoản tại ngân hàng. Định kỳ hàng tháng các cấp đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Bộ đội và Công an gửi đến ngân hàng danh sách chi trả lương và các khoản phụ cấp lương của cán bộ thuộc đơn vị theo mẫu đính kèm công văn số 1102/UBND-TH ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh hoặc theo hướng dẫn của ngân hàng nơi mở tài khoản.

- Các đối tượng nằm ngoài phạm vi Chỉ thị 20 phải hoàn toàn tự nguyện, tự giác của cá nhân người nhận lương và cam kết của các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động.

7. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Trong quá trình triển khai  thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng nêu ở khoản 6 Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc các TCCUDVTT  báo cáo ngay về NHNN chi nhánh tỉnh để xem xét và báo cáo cấp trên; đồng thời gửi báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng cấp.

- Định kỳ 6 tháng, năm NHNN chi nhánh tỉnh  tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 20 trên địa bàn Lai Châu báo cáo NHNN Trung ương, Thường trực UBND tỉnh chậm nhất vào các ngày 30/6 và 25/12 hàng năm.

8.  Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Lai Châu. Giao NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu là đơn vị đầu mối triển khai; phối hợp cùng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã và chỉ đạo các TCCUDVTT có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lò Văn Giàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.