• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 27/02/2019
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 25/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 17 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 9/7/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số hộ và kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ - TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc các sở: Lao động TBXH - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính tại tờ trình số 759/TTr-LĐTBXH-KHĐT-TC ngày 27 tháng 10  năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ - UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động TBXH; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Vương Văn Thành

 

SỬA ĐỔI BÔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2009/QĐ - TTg NGÀY 10 THÁNG 12 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên xã, thị trấn

Kế hoạch năm 2010 đã phân bổ tại quyết định số 34/2009/QĐ - TTg ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Lai Châu

Kế hoạch năm 2010 sau điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

 

Số hộ

Kinh phí (tr.đồng)

Số hộ

Kinh phí (tr.đồng)

 

 

1

2

8

9

10

11

12

 

 

Toàn tỉnh

 4,286

36,002

 4,112

 36,002

 

 

1

Thị xã Lai Châu

 14

117.6

 13

 109.2

 

 

2

Huyện Than Uyên

 883

7,417.2

 660

 5,534.4

 

 

3

Huyện Tân Uyên

 1,131

9,500.4

 489

 4,065.6

 

 

4

Huyện Tam Đường

 146

1,226.4

 139

 1,155.6

 

 

5

H. Phong Thổ

 572

4,804.8

 916

 7,694.4

 

 

6

H. Sìn Hồ

 1,173

9,853.2

 951

 7,988.4

 

 

7

H. M­ường Tè

 367

3,082.4

 944

 7,929.6

 

 

8

Kinh phí còn lại chưa phân bổ

 

 

 

 1,524.8

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vương Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.