• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 27/02/2019
HĐND TỈNH LAI CHÂU
Số: 92/2013/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 6 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 273/TTr-HĐND ngày 26/11/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014, cụ thể như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

1.2. Xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

1.3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và giám sát việc thực hiện lời hứa trả lời chất vấn của người được chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh.

1.4. Xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.5. Xem xét văn bản quy phạm Pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh

2.1 Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2012 đến năm 2013.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh về công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu.

2.2. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi và kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến năm 2013.

- Giám sát việc đưa điện lưới Quốc gia về nông thôn tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến năm 2013.

2.3. Ban Văn hoá - Xã hội

- Giám sát việc thực hiện công tác khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

2.4. Ban Pháp chế

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ năm 2011 đến năm 2013.

2.5. Ban Dân tộc

- Giám sát tình hình thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của các đoàn giám sát; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Giàng Páo Mỷ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.