• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/1995
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 572 TC/QĐ/TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: thi hành kỷ luật anh Đoàn Bá Tước

_____________________

 Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 30/12/1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ và kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước và Thông tư số 13/TT-LB ngày 30/8/1966 của Liên Bộ Lao động - Nội vụ hướng dẫn thi hành Điều lệ kỷ luật lao động;

Xét anh Đoàn Bá Tước, nhân viên tập sự tại Vụ Chính sách Tài chính thuộc Bộ Tài chính đã mắc khuyết điểm: ý thức tổ chức kỷ luật kém, chấp hành giờ giấc làm việc không nghiêm, nghỉ phép quá hạn không báo cáo, không có lý do chính đáng. Cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác, khi chưa được giải quyết đã cố tình bỏ cơ quan; chưa thành khẩn nhận khuyết điểm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo

Sau khi có ý kiến nhất trí của Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Buộc thôi việc đối với anh Đoàn Bá Tước, nhân viên tập sự tại Vụ Chính sách Tài chính thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ và anh Đoàn Bá Tước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Mộng Giao

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.