• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 214/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 18 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRUỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (Trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí

__________________________

 BỘ TRUỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL- UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tại công văn số 5085/CV-TCKT ngày 10/10/2003 về báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến sửa đổi Quyết định số 92/2000/QĐ-BVGCP ngày 30/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu giá dịch vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (Trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Điều 2: Các mức giá dịch vụ quy định tại Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Biểu giá dịch vụ cảng biển quy định tại quyết định này thay thế Biểu giá dịch vụ cảng biển quy định tại Quyết định số 92/2000/QĐ-BVGCP93/2000/QĐ-BVGCP ngày 30/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ tại phân cảng xuất dầu thô (Trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ  dầu khí và các văn bản hướng dẫn có liên quan (trừ quy định về phí hoa tiêu tại phân cảng xuất dầu thô và phí hoa tiêu tại cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí thực hiện theo công văn số 7757TC/TCDN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết đinh số 61 và 62/2003/QĐ-BTC).

Điều 4: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp giá dịch vụ cảng biển; Cơ quan, Tổ chức thu giá dịch vụ cảng biển và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.