• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 633/2003/QĐ-TTG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, thay thế ông Hà Hùng Cường đã chuyển sang công tác khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ông Hoàng Thế Liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Khoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.