• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 864/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 11 về phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm các thành viên sau:

Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Trưởng ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân.

Phó Trưởng ban: Một Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các ủy viên:

1. Ông Lê Quang Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2. Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3. Ông Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

6. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.

7. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

8. Ông Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10. Bà Nguyễn Thị Duyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội bảo đảm yêu cầu về phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội đã nêu tại Nghị quyết số 77/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 11.

2. Chỉ đạo việc đề xuất các cơ chế và giải pháp đặc thù trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Dự án; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để chuẩn bị và thực hiện Dự án.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, những văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; những văn bản do các Phó Trưởng Ban ký được sử dụng con dấu của Quốc hội, của Bộ Xây dựng; những văn bản do các ủy viên Ban Chỉ đạo ký thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được giao được sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 4. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.