• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2021
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 1453/LĐTBXH-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 13 tháng 10 năm 1995

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 1453/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

______________

 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994.

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 6971/VS ngày 29/9/1995.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản danh mục tạm thời: "Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm" và " nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm".

Điều 2: Người lao động làm các nghề, công việc nói ở Điều 1, được thực hiện các chế độ Bảo hộ Lao động, tiền lương và Bảo hiểm Xã hội quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995. Đối với nghề, công việc chưa có trong danh mục kèm theo quyết định này, các Bộ, Ngành cần soát xét và lập thành danh mục gửi Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế để ban hành.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Duy Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.