• Quyết định 35/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh

  20/09/2021

  30/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 34/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An)

  20/09/2021

  01/10/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 32/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2021

  01/10/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2021

  30/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 36/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2021

  30/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh

  01/09/2021

  01/10/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh

  30/08/2021

  10/09/2021

 • Quyết định 29/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  20/08/2021

  01/09/2021

 • Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  17/08/2021

  27/08/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.