• Quyết định 20/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  02/06/2021

  15/06/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2021/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính

  20/05/2021

  01/06/2021

 • Quyết định 18/2021/QĐ-UBND

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An

  20/05/2021

  01/06/2021

 • Quyết định 17/2021/QĐ-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao năng khiếu các cấp; đội tuyển huyện, thị xã, thành phố và lực lượng học sinh của tỉnh tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc

  12/05/2021

  01/06/2021

 • Quyết định 16/2021/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 26/2013/NQ-UBND ngày 23/7/2013 về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay

  05/05/2021

  20/05/2021

 • Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

  05/04/2021

  01/05/2021

 • Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An

  30/03/2021

  10/04/2021

 • Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi và mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Long An

  30/03/2021

  10/04/2021

 • Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ Tướng Chính phủ

  16/03/2021

  01/04/2021

 • Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

  Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  26/02/2021

  15/03/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.