• Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng

  17/03/2017

  30/03/2017

 • Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  17/03/2017

  01/04/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  14/03/2017

  25/03/2017

 • Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh

  14/03/2017

  25/03/2017

 • Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

  Về việc quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

  14/03/2017

  27/03/2017

 • Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  06/03/2017

  20/03/2017

 • Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  03/03/2017

  15/03/2017

 • Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  03/03/2017

  15/03/2017

 • Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nuớc để thực hiên cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An

  15/02/2017

  26/02/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.