• Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An

  24/04/2017

  04/05/2017

 • Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

  Về sửa đổi một số nội dung trong Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 221/2015/NQ-HĐND ngày 03/11/2015 của HĐND tỉnh

  24/04/2017

  04/05/2017

 • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục I, phần A của bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo Nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

  24/04/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 229/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND

  24/04/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

  Về mức thu phí và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  24/04/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  24/04/2017

  01/06/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  20/04/2017

  03/05/2017

 • Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh của UBND tỉnh Long An ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  07/04/2017

  20/04/2017

 • Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Long An

  30/03/2017

  15/04/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.