• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 128/2008/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) tại công văn số 3887/CHK-TC ngày 10/12/2008 về việc thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, Điều 2 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không như sau:

“Điều 2. Các mức giá dịch vụ quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ giá phục vụ hành khách đi chuyến bay nội địa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp vận chuyển hàng không và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Hiếu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.