• Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2014) trên địa bàn tỉnh Long An

  31/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các hộ gia đình định cư hợp pháp thuộc khu vực đô thị (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức chi bồi dưỡng công tác sao in đề, ra đề, tổ chức coi thi, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Quy định số lượng đối với Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại các xã trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

  Về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Long An

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

  29/10/2019

  11/11/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.