• Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  12/03/2019

  01/04/2019

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

  Về việc Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An

  12/03/2019

  01/04/2019

 • Nghị quyết 68/2018/NQ-HĐND

  Về quy định mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND

  Về quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND

  Về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND

  Về đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An

  26/10/2018

  06/11/2018

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018 của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

  26/10/2018

  06/11/2018

 • Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND

  Về bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

  26/10/2018

  06/11/2018

 • Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  26/10/2018

  06/11/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.