• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2002
UBND TỈNH LONG AN
Số: 4382/2002/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 20 tháng 12 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành chính sách cho các hộ dân vào ở các cụm, tuyến dân cư vùng lũ

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cữu Long;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 72/2002/TT-LT- TC- XD- NHNN ngày 23-8-2002 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Căn cứ quyết định số 2321/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 của UBND tỉnh v/v giao kế hoạch 200 danh mục cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I :  Ban hanh kèm theo quyết định này Bản quy định về chính sách cho các hộ dân vào ở các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ thuộc các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá, Tân Thạnh, Thạnh Hoá, Thủ Thừa, Đức Hoà, Đức Huệ và Bến Lức.

Điều II Giao cho Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chánh - Vật giá phối hợp với UBND các huyện, Quỹ Hỗ trợ phát triển Chi nhánh tỉnh Long An và Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức thực hiện các quy định đã ban hành để sớm đưa dân vào sống trong các cụm tuyến dân cư.

Yêu cầu UBND các huyện phải tổ chức phổ biến quy định này để nhân dân địa phương thông suốt và thực hiện.

Điều III :  Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài Chánh- vật Giá,  Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển Chi nhánh tỉnh Long An, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội, Chủ tịch UBND các huyện vùng ngập lũ và Thủ trưởng các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Văn Tiếp

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.