• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2018
UBND TỈNH LONG AN
Số: 70/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 12 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử

trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tại Tờ trình số 1857/TTr-STTTT ngày 07/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2018.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.