• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
UBND TỈNH LONG AN
Số: 29/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 4 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An;

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1205/TTr-SCT ngày 23/5/2019, và đề xuất của Sở Nội vụ tại văn bản số 544/SNV-CCVC ngày 25/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ cụm từ “quản lý thị trường” tại Điều 1 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An.

2. Bãi bỏ điểm đ, khoản 6 Điều 2 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An.

3. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3, trở thành:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

d) Phòng Quản lý công nghiệp;

đ) Phòng Quản lý thương mại;

e) Phòng Quản lý năng lượng;

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.”

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, quán triệt và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.