• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2019
HĐND TỈNH LONG AN
Số: 34/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 14 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An

 

_________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1514/TTr-SVHTTDL ngày 17/7/2019; ý kiến thẩm định của Sở tư pháp tại văn bản số 1398/STP-XDKTVB ngày 23/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Sửa căn cứ pháp lý cuối cùng, từ “Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch....

2. Tại Điều 3, sửa đoạn “...Quyết định này thay thế Quyết định số 1197/QĐ- UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao, chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh’’ thành “Quyết định này bãi bỏ các quy định liên quan chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao, chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh".

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.