• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
UBND TỈNH LONG AN
Số: 38/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 17 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011

 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các

biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 5202/TTr-SNN ngày 19/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường thực hiện các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lý do: Nội dung của Chỉ thị nêu trên không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.