• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
UBND TỈNH LONG AN
Số: 32/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 7 tháng 8 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TNH LONG AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /2020/QĐ-UBND                  Long An, ngày        tháng       năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020

quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại

từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An;

  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số      /TTr-STC ngày    /    /2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm phụ lục).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn việc tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chế độ thu, nộp và sử dụng đối với các cấp theo quy định.

1. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm cấp biên lai thu cho các đơn vị, địa phương có thu phí, lệ phí và tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020 và thay thế Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV Phần A Danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                          

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;  

- Bộ Tài chính;

- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;

- TT.UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

-  Lưu: VT.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.