• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/1997
UBND TỈNH LONG AN
Số: 1786/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 7 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

"V/v tổ chức lại Tổ làm công tác Việt Kiều’’

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ quyết định số 4031/QĐ.UB ngày 30/10/1993 cùa UBND tỉnh về việc thành lập Tổ làm công tác Việt Kiều;

Xét văn bản đề nghị số 18/CV.NV ngày 18/7/1997 của Phòng Ngoại vụ

tỉnh;

Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tổ chức lại tổ làm công tác Việt Kiều giao cho Phòng Ngoại vụ quản lý (trước đây do Ban QLCTVTQT quản lý).

Về nhân sự cử Ông Trần Văn Thảo, Trưởng phòng Ngoại vụ kiêm Tổ trưởng Tổ làm công tác Việt Kiều thay cho Ông Lê Văn Biểu, và một chuyên viên chuyên trách.

Điều II: Tổ làm công tác Việt Kiều do Phòng Ngoại vụ quản lý tiếp tục làm nhiệm vụ qui định tại điều II của quyết định số 4031/QĐ.UB ngày 30/10/1993 của UBND tỉnh.

Điều III: Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và các ông có tên trong điều I thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.