• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 03/08/2016
HĐND TỈNH LONG AN
Số: 169/2014/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ

 nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

____________________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

KHÓA VIII-KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (sau đây gọi là Thông tư số 15/2003/TT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4029/TTr-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (có danh mục kèm theo).

Trường hợp đối với các khoản phí, lệ phí có quy định mức tối đa tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính cần phải điều chỉnh mức thu và tỷ lệ % trích để lại đơn vị thu, khi chỉ số giá tiêu dùng cả nước biến động trên 20% tính từ thời điểm Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực (tính theo tháng), giao Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất, để UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, sau đó báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định tại Nghị quyết này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế:

- Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 5 về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An;

- Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An;

- Nghị quyết số 125/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/1013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 9 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 5 về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An./.

 

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI

TỪ NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Kèm theo Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Long An

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

ĐVT

Mức thu

Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu

Ghi chú

DANH MỤC PHÍ

 

 

 

 

Phí chợ

 

 

10%

Chợ có BQL chợ: trích để lại 50%, nộp NSNN 50%
Chợ không có BQL chợ: trích để lại 10%, nộp NSNN 90%

Địa bàn TP Tân An, thị xã Kiến Tường

 

 

 

 

Đối với chợ có hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ

đồng/m2/ ngày

2.000 - 3.000

 

 

Đối với chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ

đồng/m2/ ngày

2,500

 

 

Địa bàn các Huyện

 

 

 

 

Các chợ thuộc thị trấn

 

 

 

 

Đối với chợ có hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ

đồng/m2/ ngày

1.500 - 2.500

 

 

Đối với chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ

đồng/m2/ ngày

2,000

 

 

Các chợ thuộc xã

 

 

 

 

Đối với chợ có hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ

đồng/m2/ ngày

1.000-1.500

 

 

Đối với chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ

 

1,000

 

 

Đối với trường hợp tính theo số lượng hàng hóa nhập chợ (áp dụng cho tất cả các địa bàn)

 

 

 

 

Xe có trọng tải dưới 01 tấn

đồng/xe/lượt

10,000

 

 

Xe có trọng tải từ 01 tấn đến 2,5 tấn

đồng/xe/lượt

20,000

 

 

Xe có trọng tải từ trên 2,5 tấn đến 05 tấn

đồng/xe/lượt

30,000

 

 

Xe có trọng tải trên 05 tấn

đồng/xe/lượt

50,000

 

 

Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn viện trợ không hoàn lại

 

Có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức thu quy định

 

 

Phí qua đò, phí qua phà (đối với đò, phà thuộc địa phương quản lý)

 

 

10%

Không thu phí đối với: Thương binh, bệnh binh; học sinh trong những ngày đến trường; trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả người và phương tiện đi lại).
Riêng đối với đơn vị sự nghiệp thì tỷ lệ để lại cho đơn vị thu là 90%

Cự ly nhỏ hơn 50 m

đồng/lượt

 

 

 

Người đi bộ

 

1,000

 

 

Người và xe đạp, xe đạp điện

 

2,000

 

 

Người và xe mô tô, xe máy

 

3,000

 

 

Người và xe ba bánh có gắn động cơ

 

4,000

 

 

Ô tô 4 đến 6 chỗ

 

23,000

 

 

Ô tô 7 đến 15 chỗ

 

28,000

 

 

Ô tô 16 đến 30 chỗ

 

39,000

 

 

Ô tô 31 chỗ trở lên

 

61,000

 

 

Xe tải từ 3,5 tấn trở xuống

 

39,000

 

 

Xe tải trên 3,5 tấn

 

61,000

 

 

Xe cơ giới thi công đường bộ

 

61,000

 

 

Cự ly từ 50 m đến  dưới 500 m

đồng/lượt

 

 

 

Người đi bộ

 

1,500

 

 

Người và xe đạp, xe đạp điện

 

2,500

 

 

Người và xe mô tô, xe máy

 

3,500

 

 

Người và xe ba bánh có gắn động cơ

 

5,000

 

 

Ô tô 4 đến 6 chỗ

 

25,000

 

 

Ô tô 7 đến 15 chỗ

 

30,000

 

 

Ô tô 16 đến 30 chỗ

 

45,000

 

 

Xe tải từ 3,5 tấn trở xuống

 

45,000

 

 

Ô tô 31 chỗ trở lên

 

65,000

 

 

Xe tải trên 3,5 tấn

 

70,000

 

 

Xe cơ giới thi công đường bộ

 

70,000

 

 

Cự ly từ 500 m trở lên

 

 

 

 

Người đi bộ

 

2,000

 

 

Người và xe đạp, xe đạp điện

 

3,000

 

 

Người và xe mô tô, xe máy

 

4,000

 

 

Người và xe ba bánh có gắn động cơ

 

6,000

 

 

Ô tô 4 đến 6 chỗ

 

35,000

 

 

Ô tô 7 đến 15 chỗ

 

45,000

 

 

Ô tô 16 đến 30 chỗ

 

65,000

 

 

Xe tải từ 3,5 tấn trở xuống

 

65,000

 

 

Ô tô 31 chỗ trở lên

 

100,000

 

 

Xe tải trên 3,5 tấn

 

100,000

 

 

Xe cơ giới thi công đường bộ

 

100,000

 

 

Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước (khu vực cho phép)

 

 

10%

 

Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường (khu vực cho phép)

 

 

 

 

Thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường

đồng/m2/ ngày

2,000

 

 

Huyện

đồng/m2/ ngày

1,000

 

 

Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước (khu vực cho phép)

 

 

 

 

Phí bãi

 

 

 

 

Xe ô tô chở khách dưới 15 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

10,000

 

 

Xe ô tô chở khách từ 15 đến 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

20,000

 

 

Xe ô tô chở khách trên 30 chỗ ngồi

đồng/lượt/xe

30,000

 

 

Các loại xe khác

 

 

 

 

Từ 02 tấn đến dưới 05 tấn

đồng/lượt/xe

10,000

 

 

Từ 05 tấn trở lên

đồng/lượt/xe

30,000

 

 

Bãi đậu tàu, ghe, sà lan

đồng/chiếc/lượt

10,000

 

 

Phí Bến

 

 

 

 

Phí bến tàu (không có chở hàng hóa)

đồng/chiếc/lượt

10,000

 

 

Ghe, tàu, sà lan chở hàng đậu bến tàu

đồng/tấn/chuyến

3,000

 

 

Phí sử dụng mặt nước

đồng/m2/ tháng

3,000

 

Tính trên diện tích sử dụng sàn SXKD.

Phí qua cầu (đối với cầu thuộc địa phương quản lý)

 

Tạm thời chưa quy định mức thu

 

 

Phí vệ sinh

 

 

15%

Phần 85% nộp NSNN cấp huyện: thực hiện chi cho các hoạt động công ích có liên quan đến rác.

Chất thải rắn thông thường

 

 

 

 

Hộ gia đình không kinh doanh

đồng/hộ/ tháng

 

 

 

Các phường, thị trấn

 

 

 

 

Mặt tiền đường

 

20,000

 

 

Trong hẻm

 

15,000

 

Trường hợp người dân tự đem rác ra nơi tập kết rác theo quy định

Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom tận nhà dân trong hẻm

 

20,000

 

 

Các xã

 

 

 

 

Mặt tiền đường

 

15,000

 

 

Trong hẻm

 

10,000

 

Trường hợp người dân tự đem rác ra nơi tập kết rác theo quy định

Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom tận nhà dân trong hẻm

 

15,000

 

 

Ngoài hộ gia đình không kinh doanh

 

 

 

Hệ số quy đổi 1m3 rác = 420 kg rác

Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng

đồng/tháng

20,000

 

 

Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 250 kg/tháng

đồng/tháng

40,000

 

 

Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 420 kg/tháng

đồng/tháng

100,000

 

 

Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng trở lên

đồng/m3/tháng

200,000

 

 

Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang

đồng/đơn vị/tháng

 

 

 

Có qui mô dưới 20 người

 

100,000

 

 

Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người

 

200,000

 

 

Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người

 

300,000

 

 

Có qui mô từ 100 người trở lên

 

500,000

 

 

Trường học

đồng/ tháng

 

 

 

Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên

 

100,000

 

 

Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh viên

 

200,000

 

 

Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, sinh viên

 

300,000

 

 

Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên

 

500,000

 

 

Rác thải nguy hại (rác thải y tế; công nghiệp nguy hại; chế biến nông thủy sản; rác thải nguy hại khác)

 

 

100%

 

Rác thải y tế

 

 

 

 

Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện tư nhân

đồng/kg

12,000

 

 

Đối với phòng khám tư nhân

đồng/tháng

 

 

 

- Phòng khám nội khoa

 

72,000

 

 

- Phòng khám ngoại, sản khoa

 

120,000

 

 

Rác thải công nghiệp nguy hại

 

 

 

 

Có khối lượng dưới 5 kg/tháng

đồng/tháng

170,000

 

 

Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên

đồng/kg

35,000

 

 

Rác thải từ chế biến nông thủy sản; rác thải nguy hại khác

đồng/m3

200,000

 

 

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

 

 

90%.


Đối với đơn vị tổ chức thu là cơ sở giáo dục thì nguồn thu được để lại toàn bộ (100%).

Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư

 

 

 

Kể cả ngày nghỉ Lễ, nghỉ tết

Mức thu phí trông giữ xe ban ngày (từ 6 giờ đến 21 giờ)

đồng/xe/ lượt

 

 

 

Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện

 

1,000

 

 

Xe gắn máy, xe mô tô

 

2,000

 

 

Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

 

15,000

 

 

Xe ô tô từ 10 chỗ ngồi  trở lên (kể cả lái xe)

 

20,000

 

 

Trường hợp trông giữ xe ban đêm (từ sau 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau)

đồng/xe/ lượt

Mức thu tính 02 lần theo mức quy định tại  a

 

 

Mức thu phí trông giữ xe cả ngày đêm

đồng/xe/ lượt

Mức thu bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm

 

 

Phí trông giữ xe ớ các bệnh viện, trường học, chợ

đồng/xe/ lượt

Bằng 50% mức thu phí trông giữ xe cùng loại quy định tại a,b,c

 

 

Mức thu phí trông giữ xe tháng

đồng/xe/ tháng

Bằng 50 lần mức thu phí trông giữ xe ban ngày

 

 

Đối với các điểm, bãi trông giữ xe ô tô có điều kiện trông giữ chất lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn những điều kiện trông giữ thông thường và các điểm, bãi trông giữ xe tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, đi tích lịch sử, công trình văn hóa mà khách tham quan có nhu cầu gửi xe nhiều giờ, thực hiện công việc giữ khó khăn hơn những nơi khác

đồng/ chiếc/ ngày

Mức thu tính 02 lần theo mức quy định tại  a,b,c,đ của 7.1

 

 

Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư

đồng/ chiếc/ ngày

Bằng mức thu theo quy định tại  7.1

 

 

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

 

 

90%

Chỉ áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

Khu vực đô thị: ( đối với các xã, phường thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và các thị trấn thuộc huyện)

 

 

 

 

Đất phi nông nghiệp

 đồng/m2

 

 

 

Diện tích dưới 500 m2

 

1,500

 

 

Diện tích từ  500 m2 đến dưới 3000m2

 

1,400

 

 

Diện tích từ  3000 m2 đến dưới 5000m2

 

1,000

 

 

Diện tích từ 5000 m2 trở lên

 

800

 

 

Đất nông nghiệp

 đồng/m2

 

 

 

Diện tích dưới 500 m2

 

1,300

 

 

Diện tích từ  500 m2 đến dưới 3.000 m2

 

900

 

 

Diện tích từ  3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

 

400

 

 

Diện tích từ 5.000 m2 trở lên

 

300

 

 

Khu vực nông thôn ( đối với các xã thuộc huyện)

 

 

 

 

Đất phi nông nghiệp

 đồng/m2

 

 

 

Diện tích dưới 500 m2

 

1,300

 

 

Diện tích từ  500 m2 đến dưới 3.000m2

 

900

 

 

Diện tích từ  3.000 m2 đến dưới 5.000m2

 

600

 

 

Diện tích từ 5.000 m2 trở lên

 

500

 

 

Đất nông nghiệp

 đồng/m2

 

 

 

Diện tích dưới 500 m2

 

1,200

 

 

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 3000m2

 

800

 

 

Diện tích từ 3000 m2 đến dưới 5000m2

 

400

 

 

Diện tích từ 5000 m2 trở lên

 

300

 

 

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

 

90%

Chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

Đối với tổ chức

 

 

 

 

Trường hợp hồ sơ có thẩm tra thực địa (giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sở hữu công trình xây dựng)

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Diện tích dưới 10.000 m2

 

2,600,000

 

 

Diện tích từ 10.000 m2 đến 100.000 m2

 

3,900,000

 

 

Diện tích lớn hơn 100.000 m2

 

5,200,000

 

 

Trường hợp còn lại

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Diện tích dưới 10.000 m2

 

1,100,000

 

 

Diện tích từ 10.000 m2 đến 100.000 m2

 

1,700,000

 

 

Diện tích lớn hơn 100.000 m2

 

2,200,000

 

 

Đối với hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất

đồng/01 hồ sơ

1,000,000

 

Đối với trường hợp Hồ sơ có thẩm tra, xác minh thực địa.

Các trường hợp miễn thu phí

 

 

 

 

Đối với hộ gia đình, cá nhân là hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh

 

 

 

 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

 

 

 

 

Phí sử dụng cảng cá

 

Tạm thời chưa quy định mức thu

 

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

đồng/hồ sơ, tài liệu

300,000

90%

 

Phí thư viện

 

 

90%

 

Đối với người lớn

đồng/thẻ/ năm

 

 

 

Thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu

 

40.000 đồng/thẻ/năm

 

 

Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc có tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biết khác (nếu có)

 

Bằng 05 lần mức thu quy định đối với thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu

 

 

Đối với bạn đọc là trẻ em

 

20.000 đồng/thẻ/năm

 

Bằng 50% mức thu áp dụng đối với bạn đọc là người lớn.

Giảm 50% mức thu phí thư viện đối với các trường hợp sau

 

 

 

 

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về " Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa"

 

 

 

Có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

 

 

 

 

Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức thu phí thư viện

 

 

 

 

Miễn phí thư viện đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

 

 

 

 

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

đồng/01 lần thẩm định

6,000,000

90%

 

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa

 

 

90%

Áp dụng thống nhất chung đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan.

Đối với người lớn

đồng/lần/người

4,000

 

 

Đối với trẻ em

đồng/lần/người

0

 

Không thu

Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp sau

 

 

 

 

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về " Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa"

 

 

 

Có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

 

 

 

 

Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

 

 

 

 

Trường hợp người thuộc diện hưởng cả hai hoặc ba trường hợp ưu đãi trên thì chỉ được giảm 50% mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa.

 

 

 

 

Miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

 

 

 

 

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo tổng vốn đầu tư)

 

 

90%

 

Mức thu phí thẩm định lần đầu (báo cáo đánh giá môi trường chính thức).

 

 

 

 

Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

5,000,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

6,500,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

12,000,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

14,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

17,000,000

 

 

Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

6,900,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

8,500,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

15,000,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

16,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

25,000,000

 

 

Nhóm 3:Dự án hạ tầng kỹ thuật

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

7,500,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

9,500,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

17,000,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

18,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

25,000,000

 

 

Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

7,800,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

9,500,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

17,000,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

18,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

24,000,000

 

 

Nhóm 5: Dự án giao thông

 đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

8,100,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

10,000,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

18,000,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

20,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

25,000,000

 

 

Nhóm 6: Dự án công nghiệp

 đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

8,400,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

10,500,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

19,000,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

20,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

26,000,000

 

 

Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6)

đồng/01 hồ sơ

 

 

 

Vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống

 

5,000,000

 

 

Vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

 

6,000,000

 

 

Vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng

 

10,800,000

 

 

Vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng

 

12,000,000

 

 

Vốn trên 500 tỷ đồng

 

15,600,000

 

 

Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá môi trường chính thức (lần đầu)

 

 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xã nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

90%

 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

 

 

Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm.

đồng/1 đề án

400,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

1,100,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

2,600,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

5,000,000

 

 

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

 

 

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác có lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm.

đồng/1 đề án, báo cáo

600,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác có lưu lượng từ 500 m3đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

1,800,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng từ  0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác có lưu lượng từ 3.000 m3đến dưới 20.000 m3/ngày

đồng/ 1 đề án, báo cáo

4,400,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX nông nghiệp với lưu lượng từ  1m3 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác có lưu lượng từ 20.000 m3đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

8,400,000

 

 

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

 

 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng dưới 100 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

600,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

1,800,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

4,400,000

 

 

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án, báo cáo

8,400,000

 

 

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

đồng/1 đề án, báo cáo

50%/mức thu theo quy định nêu trên

 

 

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

90%

 

Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm

đồng/1 báo cáo

400,000

 

 

Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm.

đồng/1 báo cáo

1,400,000

 

 

Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500 m3đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.

đồng/1 báo cáo

3,400,000

 

 

Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000 m3đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

đồng/1 báo cáo

6,000,000

 

 

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

đồng/1 báo cáo

50% / mức thu theo quy định nêu trên

 

 

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

 

 

 

 

Mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

đồng/1 hồ sơ

1,400,000

 

 

Trường hợp gia hạn, bổ sung

đồng/1 hồ sơ

50% / mức thu theo quy định nêu trên

 

 

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

 

90%

 

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

 

3,000,000

 

 

Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

 

7,500,000

 

 

Phí trông giữ xe bị tạm giữ do vi phạm trật tự giao thông

 

 

30%

Không áp dụng đối với trường hợp sau đó xác định người sử dụng phương tiện giao thông không có lỗi trong việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

đồng/chiếc/ngày

5,000

 

 

Xe ba bánh có gắn động cơ

 

8,000

 

 

Xe đạp

 

1,000

 

 

Xe ô tô 04 chỗ ngồi

 

20,000

 

 

Xe ô tô từ trên 4 đến 9 chỗ ngồi

 

25,000

 

 

Xe ô tô từ trên 9 chỗ ngồi và xe tải các loại

 

50,000

 

 

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

 

 

Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

 

 

 

 

Lệ phí hộ tịch

 

 

 

Miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đối với cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

 

 

90%

 

Khai sinh

đồng/ trường hợp

8,000

 

 

Kết hôn

đồng/ trường hợp

30,000

 

 

Khai tử

đồng/ trường hợp

8,000

 

 

Nhận cha, mẹ, con

đồng/ trường hợp

15,000

 

 

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

đồng/1 bản sao

3,000

 

 

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

đồng/ trường hợp

5,000

 

 

Các việc đăng ký hộ tịch khác

đồng/ trường hợp

8,000

 

 

Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện

 

 

90%

 

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

đồng/ trường hợp

15,000

 

 

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

đồng/01 bản sao

5,000

 

 

Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch

đồng/ trường hợp

28,000

 

 

Đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh

 

 

 

 

Khai sinh

đồng/ trường hợp

75,000

 

 

Kết hôn

đồng/ trường hợp

1,500,000

 

 

Khai tử

đồng/ trường hợp

75,000

 

 

Nhận con ngoài giá thú

đồng/ trường hợp

1,500,000

 

 

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

đồng/ 01 bản sao

8,000

 

 

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

đồng/ trường hợp

15,000

 

 

Các việc đăng ký hộ tịch khác

đồng/ trường hợp

75,000

 

 

Lệ phí đăng ký cư trú

 

 

70%

 

Đối với các phường thuộc thành phố Tân An

 

 

 

 

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần cấp

15,000

 

 

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần cấp

20,000

 

 

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

đồng/lần cấp

10,000

 

 

Đính chính các thay đổi trong hộ khẩu, sổ tạm trú.

đồng/lần cấp

8,000

 

Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đối với các khu vực khác

 

50% mức thu theo quy định tại a

 

 

Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn

 

 

 

 

Không thu lệ phí cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo.

 

 

 

 

Lệ phí chứng minh nhân dân

 

 

70%

 

Cấp lại, đổi (áp dụng đối với các phường nội thành thuộc thành phố Tân An)

đồng/lần cấp

9,000

 

Không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân.

Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại các xã và các khu vực khác

đồng/lần cấp

50% mức thu theo quy định tại a

 

 

Miễn lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

 

 

 

Trường hợp thực hiện chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân mới.

 

 

 

 

Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

 

 

 

 

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 

50%

 

Cấp mới giấy phép lao động

đồng/1 giấy phép

600,000

 

 

Cấp lại giấy phép lao động

đồng/1 giấy phép

450,000

 

 

Lệ phí địa chính: Đối tượng thu là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

 

 

90%

 

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

 

 

 

Cấp mới

đồng/giấy

100,000

 

 

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

đồng/lần cấp

50,000

 

 

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và  tài sản gắn liền với đất)

 

 

 

 

Cấp mới

đồng/giấy

25,000

 

 

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

đồng/lần cấp

20,000

 

 

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/1 lần

28,000

 

 

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/1 lần/4bản/1thửa

15,000

 

Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cần nhiều bản hơn thì từ bản thứ 5 trở lên được tính thêm bằng 40% mức thu lần đầu.

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

 

Tạm thời chưa quy định mức thu

 

Thực hiện theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Đối với các tổ chức

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

 

 

 

Cấp mới

đồng/giấy

400,000

 

 

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

đồng/ lần cấp

50,000

 

 

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và  tài sản gắn liền với đất)

đồng/giấy

100,000

 

 

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/1 lần

30,000

 

 

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

 

 

 

 

Trích lục bản đồ địa chính

đồng/1 lần/4bản/1thửa

30,000

 

Nếu tổ chức có nhu cầu cần nhiều bản hơn thì từ bản thứ 5 trở lên được tính thêm bằng 40% mức thu lần đầu.

Trích lục văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/1 lần

30,000

 

 

Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

 

 

 

 

Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

 

 

 

 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

 

 

 

 

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

 

10%

 

Cấp giấy phép nhà ở riêng lẽ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

đồng/1 giấy phép

75,000

 

 

Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác

đồng/1 giấy phép

150,000

 

 

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng

đồng/1 giấy phép

15,000

 

 

Lệ phí cấp biển số nhà

 

 

90%

 

Cấp mới

đồng/1 biển số nhà

45,000

 

 

Cấp lại

đồng/1 biển số nhà

30,000

 

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

85%

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

 

 

Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

đồng/1 lần cấp

150,000

 

 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đồng/1 lần cấp

300,000

 

 

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (chứng nhận hoặc thay đổi)

đồng/1 lần

30,000

 

 

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

đồng/1 bản

3,000

 

 

Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

đồng/1 lần cung cấp

15,000

25%

 

Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước

 

 

 

 

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

 

 

75%

 

Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện

đồng/ 1giấy phép

700,000

 

 

Phân phối và kinh doanh điện

đồng/ 1giấy phép

700,000

 

 

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

 

10%

 

Cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

đồng/ 1giấy phép

150,000

 

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

đồng/ 1giấy phép

75,000

 

 

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

10%

 

Cấp mới giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

đồng/1 giấy phép

150,000

 

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

đồng/ 01giấy phép

50% mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

 

10%

 

Cấp mới giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

đồng/1 giấy phép

150,000

 

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

đồng/1 giấy phép

50% mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

 

 

10%

 

Cấp mới giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

đồng/1 giấy phép

150,000

 

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

đồng/1 giấy phép

50% mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

 

 

90%

 

Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

đồng/1 giấy phép

200,000

 

 

Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép)

đồng/lần cấp

50,000

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Văn Xướng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.