• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2010
UBND TỈNH LONG AN
Số: 42/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UB ngày 19/7/2004 và sửa đổi,

bổ sung Quyết định số 883/2004/QĐ-UB ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh

Long An quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư

nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ công văn số 419/HĐND-KT ngày 30/9/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định 883/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh;

Xét Tờ trình số 1327/TTr-STC ngày 26/8/2010 của Sở Tài chính, văn bản thẩm định số 782/STP-VBQP ngày 20/8/2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UB ngày 19/7/2004 và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 883/2004/QĐ-UB ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh Long An như sau:

1. Hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UB ngày 19/7/2004 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 883/2004/QĐ-UB ngày 01/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An như sau:

Điều 3. Đối với từng đường giao thông, khi vận động 100% số hộ đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng…, giao mặt bằng cho Nhà nước thì chủ đầu tư mới cho triển khai thi công; việc vận động phải trên tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân. Trường hợp nếu còn hộ nào chưa thông suốt chủ trương vận động thì tiếp tục vận động, nếu vẫn chưa thống nhất tự nguyện đóng góp thì chưa triển khai thi công công trình.

Điều 4. Được bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng trường hợp sau đây:

+ Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông có ảnh hưởng đến nhà ở chính.

+ Đất nằm trong phạm vi nhà chính nhưng ngoài phạm vi lộ giới.

+ Mồ mả.

+ Các trường hợp giải tỏa trắng khi mở rộng, nâng cấp đường giao thông.”

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông và Vận tải phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai thực hiện quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 883/2004/QĐ-UB ngày 01//4/2004 của UBND tỉnh Long An; các quy định khác trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Các công trình đang triển khai vân động trước khi quyết định này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện nhưng cũng phải được nhất trí 100% số hộ dân đồng tình ủng hộ như quy định tại khoản 2, Điều 1, quyết định này thì mới triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Tân An, Chủ tịch UBND các xã, phường , thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Dương Quốc Xuân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.