• Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình và bãi bỏ Quyết định số 900/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

  05/02/2020

  17/02/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường

  31/01/2020

  10/02/2020

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

  01/01/2020

  10/01/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của UBNd tỉnh Ninh Bình

  01/01/2020

  10/01/2020

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/12/2019

  07/01/2020

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

  16/12/2019

  05/01/2020

 • Nghị quyết 67/2019/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong truuwòng hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 69/2019/QĐ-UBND

  Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 59/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.