• Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

  20/05/2019

  01/06/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  25/04/2019

  06/05/2019

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 và bãi bỏ Khoản 4 Điều 4 của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

  23/04/2019

  10/05/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  17/04/2019

  27/04/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/04/2019

  19/04/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Chương III, Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  20/03/2019

  10/04/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  15/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/03/2019

  19/03/2019

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  08/03/2019

  19/03/2019

 • Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2682/2001/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình

  27/02/2019

  15/03/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.